RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA KONTRAHENTÓW

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgodnie z jego wymogami informujemy:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Arhelan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. J. Piłsudskiego 45, 17-100 Bielsk Podlaski, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000912320, NIP: 5430001447, Regon: 050021109, zwana dalej: Administratorem.

Prawną podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzasadniony prawnie interes Administratora realizowany przez wykonanie umowy zawartej (bądź też która zostanie zawarta) pomiędzy Tobą lub Twoim pracodawcą a Administratorem (zwanej dalej: Umową), dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne. Nie przetwarzamy danych osobowych bez podstawy prawnej.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także po jej zakończeniu w celach podatkowych, rachunkowych i statystycznych oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonywaniem Umowy – przez okres przedawnienia tych roszczeń.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi dodatkowe, w celu wykonania Umowy, np. dostawcy usług IT. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Masz prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania czy uwagi dotyczące przetwarzania Twoich danych przez Arhelan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, możesz skontaktować się z nami pod adresem: iodo@arhelan.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgodnie z jego wymogami informujemy:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Arhelan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. J. Piłsudskiego 45, 17-100 Bielsk Podlaski, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000912320, NIP:5430001447, Regon: 050021109, zwana dalej: Administratorem.

Administrator prowadzi monitoring wizyjny w określonych lokalizacjach, takich jak biuro główne, magazyn logistyczny i punkty handlowe oraz tereny wokół tych obiektów. Monitorowane obiekty są oznaczone tablicami informacyjnymi o zainstalowanym monitoringu wizyjnym.

Prawną podstawą przetwarzania jest uzasadniony prawnie interes Administratora realizowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie sklepów oraz innych obiektów Administratora (pracownikom, klientom i kontrahentom) oraz zabezpieczenie mienia Administratora i osób przebywających w monitorowanych obiektach.

Twoje dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez system kamer nagrywający obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Nagrania są przeglądane tylko w przypadku podejrzenia o popełnienie czynu zabronionego lub naruszenia wewnętrznych procedur.

Zapisy monitoringu wizyjnego są udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zapisy są przechowywane aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań), maksymalnie 90 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, do informacji o objęciu monitoringiem wizyjnym oraz prawo do ochrony twojego wizerunku przed rozpowszechnianiem, jak również prawo żądania usunięcia danych, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie i w obiektach objętych monitoringiem wizyjnym przez Administratora.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Arhelan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  jest Agnieszka Radtke

Z Inspektorem można się skontaktować pod dedykowanym adresem e-mail: iodo@arhelan.pl.

Drogi Użytkowniku!
Ciasteczka z kawą smakują najlepiej!